આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Wednesday, December 15, 2021

ધોરણ ૩ થી ૮ નાં ડિસેમ્બર માસની એકમ કસોટી અંતર્ગત પુનઃકસોટીનાં પ્રશ્નપત્રો માટે નીચે ક્લીક કરો.

CLICK HERE 

No comments :

Post a Comment