આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Tuesday, December 14, 2021

ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી - ૨૦૨૧ મતપેટી સીલીંગનો વીડીયો, ફોર્મના નમૂના, ભરેલા ફોર્મસ જેવી તમામ વિગતો માટે નીચે ક્લીક કરો

CLICK HERE

No comments :

Post a Comment