આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Tuesday, December 8, 2015

Gunotsav 6

ગુણોત્સવ-૬ ની પ્રેક્ટીસ માટે પેપર અને ઓ.એમ.આર.શીટ અને શાળા મૂલ્યાંકન શીટ
શાળા મૂલ્યાંકન શીટ CLICK HERE
શાળા મૂલ્યાંકન શીટ  CLICK HERE
ધોરણ ૨ થી ૫ માટેCLICK HERE  
ધોરણ ૬CLICK HERE
ધોરણ ૭ CLICK HERE
ધોરણ ૮ CLICK HERE

Std 6 A 
Std 6 B
Std 6 C


Std 7 A
Std 7 B
Std 7 C


Std 8 A
Std 8 B
Std 8 C

NPR ni kamgiri babat.

Tuesday, December 1, 2015

લાયસન્સ કઢાવવા માટેની ઉપયોગી માહિતી

 RTO Driving Licence 
મિત્રો તમારા માંથી ઘણા મિત્રો ને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કેમ કઢાવવું એની માહીતી નથી હોતી એટલા માટે તેઓ એજન્ટ રાખતા હોય છે મિત્રો તમને ખબર છે કે લાઇસન્સ કઢાવવા નો ખર્ચ માત્ર 300 ૱ છે.
એજન્ટ 1200-1500 રૂ. લઇ લેતા હોય છે.તો જે મિત્રો ને લાઇસન્સ કઢાવવાનું બાકી હોય તે બધા મિત્રો નીચે મુજબ આપેલા સ્ટેપપ્રમાણે ફોર્મ ભરીને પોતાની જાતે લાઇસન્સ કઢાવી શકે છે:

School Development Plan

4g Internet for school from Reliance

RTI ma ferfar thavani sakyata