આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Wednesday, December 23, 2015

ગુણોત્સવની પ્રેક્ટીસ માટેનાં પેપર અને જવાબવહી અને ઓ.એમ.આર.શીટ (શાળા નાં શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર કરેલ)
Std 6 A,B,C
Std 7 A,B,C
Std 8 A,B,C


Answer Keys of above papers A,B,C Series

Std 6 A,B,C Answer Key
Std 7 A,B,C Answer Key
Std 8 A,B,C Answer Key


વાચન , ગણન,લેખનની ફ્રેમ
Std 3
Std 4
Std 5
Std 6
Std 7
Std 8

ધોરણ ૨ થી ૮ માટે વાચન,લેખન,ગણન માટેની ઓ.એમ.આર.શીટ

ધોરણ ૨ થી ૫ ઓ.એમ.આર.
ધોરણ ૬ થી ૮ ઓ.એમ.આર.

ધોરણ ૬ થી ૮ માટે પ્રશ્નપત્રોનાં જવાબ માટેની ઓ.એમ.આર.શીટ

ધોરણ ૬
ધોરણ ૭
ધોરણ ૮

No comments :

Post a Comment