આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Tuesday, December 8, 2015

Gunotsav 6

ગુણોત્સવ-૬ ની પ્રેક્ટીસ માટે પેપર અને ઓ.એમ.આર.શીટ અને શાળા મૂલ્યાંકન શીટ
શાળા મૂલ્યાંકન શીટ CLICK HERE
શાળા મૂલ્યાંકન શીટ  CLICK HERE
ધોરણ ૨ થી ૫ માટેCLICK HERE  
ધોરણ ૬CLICK HERE
ધોરણ ૭ CLICK HERE
ધોરણ ૮ CLICK HERE

Std 6 A 
Std 6 B
Std 6 C


Std 7 A
Std 7 B
Std 7 C


Std 8 A
Std 8 B
Std 8 C

1 comment :

  1. Realy u have done great job and good work for all the teachers.

    ReplyDelete