આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Tuesday, December 21, 2021

૧૭.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ લેવાયેલ એકમ કસોટી માટે પુનઃકસોટી માટેનાં પ્રશ્નપત્રો માટે નીચે ક્લીક કરો.

 CLICK HERE

1 comment :

  1. ખુબ મહેનતથી આપે અ.નિનું કાર્ય કરાવેલ છે...અને ખુબ જ ખંતથી કરાવેલ છે ..તે બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન...

    અત્યાર સુધી પત્રક A મોટાભાગે સત્રના અંતે જ બધા ભરતા હતા..તેમાં બાળકોનું સાચુ શૈક્ષણિક મુલ્યાંકન થઈ શકતું નહોતું...

    પરંતુ હવે આપે અ.નિ. દીઠ ત્રણ પ્રયત્નો આપી દીધા છે માટે હવે અ.નિ નું સતત મુલ્યાંકન થઈ શકશે...સરાહનીય આપના પ્રયત્નો ...

    Excellent idea...


    ReplyDelete