આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Monday, February 1, 2021

તાલુકા પંચાયત,જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકા ચૂંંટણી ૨૦૨૧ પ્રિસાઇડીંગ અને પોલીંગ ઓફિસર માટેની માર્ગદર્શિકા માટે નીચે આપેલી બન્ને લિંક પર ક્લીક કરો.

 CLICK HERE

CLICK HERE

No comments :

Post a Comment