આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Wednesday, January 27, 2021

એક જ વોટ્સએપમાં એક કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા કેવી રીતે આપી શકે?

CLICK HERE

No comments :

Post a Comment