આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Wednesday, November 18, 2015

ચૂંટણી માટે

ચૂંટણીની સમગ્ર પ્રક્રિયા ppt in pdf  

ચૂંટણીની સમગ્ર પ્રક્રિયા videoજરૂરી ફોંટ


aakash font 
aakash font 1
suraj font
suraj font 1
varun font
varun fonts 1


No comments :

Post a Comment