આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Monday, November 16, 2015

લોકગીત અંક


 Download Book   Click Here

હૃદયને લગતી માહિતી પુસ્તક સ્વરૂપેDownload Book  Click Here

વિવાહ સંસ્કાર પુસ્તક સ્વરૂપે


Download Book   Click here

કીડની વિશેની માહિતીDownload Book Click Here


No comments :

Post a Comment