આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

HTAT Materials લખાણ પર ક્લીક કરો

HTAT E-Book
ઓડીયો ૧
ઓડીયો ૨
ગુજરાત સાહિત્ય પાર્ટ ૨ 
૨૪૦ ક્વીઝ ss 
અસરકારક વર્ગવ્યવહાર ૧
બચાવ પ્રયુક્તિઓ
બંધારણ વિશે
કેલેંડર વિષયક
ભાષા વિષયક
પ્રસિધ્ધ વ્યક્તિઓ
દુનિયા અને ગુજરાત વિશે
બંધારણ વિશે GK
GK current Affairs 220 questions
દિશાસૂચક લોજીક
ગ્રાંટ વિશે
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો
ગુજરાત મુલ્કીસેવા- વર્ગીકરણ-ભરતીનાં નિયમો
ગુજરત ભાષા સૌંદર્ય
ગુજરાતી પ્રથમ કૃતિ
ગુજરાતી સાહિત્ય પાર્ટ ૧
ગુજરાતી સાહિત્ય ૩
ગુજરાતી સાહિત્ય ૪
ગુજરાતી સાહિત્યકાર અને કૃતિ
ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો
HTAT વહીવટી
પ્રજ્ઞા ક્વીઝ 
રણજીતરાય સુવર્ણચંદ્રક વિશે   
ગુજરાતની નદીઓ                
સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ  
સંકલિત શિક્ષણ 
શિક્ષણનો ઇતિહાસ 
એસ.એમ.સી. 
ટૂંકા નામો 
વ્યાકરણ 
વિજ્ઞાનનાં સાધનોનાં નામ અને ઉપયોગો 
ગુજરાતી અલંકાર અને છંદ 
ગુજરાતી સાહિત્ય 
જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ 
દેશમાં મહિલાઓ ની સિદ્ધિઓ 
નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ 
પંચાયતી રાજ મુખ્યત્વે 
બંધારણના હકો અને ફરજો 
ગુજરાતની જમીનની લાક્ષણિકતા 
લેખક અને ઉપનામ 
મહિલાઓ માટે વિવિધ યોજનાઓ 
મનોવિજ્ઞાન 
અન્ય નિયમો 
પેડાગોજી અંગે માહિતી 1 comment :