આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Monday, February 21, 2022

૧૮/૦૨/૨૦૨૨ નાં રોજ લેવાયેલ એક્મ કસોટી માટેની પુન:કસોટી માટેનાં પ્રશ્રનપત્રો માટે નીચે ક્લીક કરો.

CLICK HERE 

2 comments :