આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Sunday, October 3, 2021

ધોરણ ૩ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ ની સપ્ટેમબર માસની પુન:કસોટી માટે નીચે ક્લીક કરો.

CLICK HERE 

2 comments :

  1. બધાં વિષય ni નિષ્પતી વાઇઝ 3 પ્રયત્ન નું આયોજન કરેલું એ મુજબ પ્રથમ સત્ર નું આયોજન હોય તો મુકવા વિનંતી

    ReplyDelete