આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Thursday, February 18, 2016

૨૧ મી ફેબ્રુઆરી માતૃભાષા દિવસ

અંગ્રેજી કે ગુજરાતી માધ્યમ
માતૃભાષાની સ્થિતિ અને અભિયાન
માતૃભાષાને લગતા સુવિચારો
રાજીવ દિક્ષીત- અંગ્રેજી માધ્યમ વિશે mp3
માતૃભાષા અભિયાન
માતૃભાષા દિનની ઉજવણી
માધ્યમ - ગુજરતી કે અંગ્રેજી ?

માતૃભાષા વિશે સુરતમાં અપાયેલ રાધા મહેતાની સ્પીચ      Download Video
અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમની સરખામણી Download Video


માતૃભાષા વિશે પન્ના નાયકનાં વિચારો   Download Video


No comments :

Post a Comment