આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

Saturday, October 24, 2015

ધોરણ ૧ થી ૮ ની કવિતા

std 2 poems                       
std 3 poems                         
std 4 poems                       
std 5 poems
std 6 poems                       
std 7 poems                         
std 8 poems

No comments :

Post a Comment