આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

બાળ વાર્તા

વાઘ આવ્યો                                  ઉપકારનો બદલો અપકાર
ઉંદર અને સિંહ                                ટીડા જોશી
ઠાકોર અને રંગલો                           શેરડીનો સ્વાદ
સંપ ત્યાં જંપ                                 સમજુ બકરી
પૈસા વેડફાય નહીં                           નીલરંગી શિયાળ
લોભિયાભાઇ લટકી ગયા                  લાવરીની શિખામણ
લાલચુ કુતરો                                 કાગડો અને શિયાળ
હાથી અને દરજી                             ગાયક ગધેડો
દુર્જન કગડો                                  દલો તરવાડી
ચતુર કગડો                                   ચકા ચકી
બોલતી ગુફા                                 અંધેરી નગરી ને ગંડુ રાજા


No comments :

Post a Comment