આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

ગુજરાતી બાળગીત વિડીયો


વાર્તા રે વાર્તા...ભાભો ઢોર..

પંખી બની ઉડી જઇએ...

નાની મારી આંખ
નાની તેરી મોરની કો....
પાટા ઉપર ગાડી દોડે....


No comments :

Post a Comment