આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

ગણિતનાં વિડીયો


ગુરૂતમ સામાન્ય અવયવ(ગુ.સા.અ.)


લઘુતમ સામાન્ય અવયવી(લ.સા.અ.)


રેખીય આલેખની સમજ


ઋણ ઘાતની સમજ


વર્ગમૂળ


વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ


અપૂર્ણાંકનો ભાગાકાર


ઘાતનાં નિયમો


નળાકારનું ઘનફળ અને સપાટીનું ક્ષેત્રફળ


અપૂર્ણાંક વિશે

અપૂર્ણાં વિશે વિશેષ સમજ


શુધ્ધ,અશુધ્ધ અને મિશ્ર અપૂર્ણાંક


અપૂર્ણાક સંખ્યાનાં સરવાળા બાદબાકી

No comments :

Post a Comment